Binomochương trình tiếp thị liên kết

Chương trình của chúng tôi

Chia sẻ doanh thu

Chương trình mặc định.

Lợi nhuận của hệ thống được tính toán theo công thức: lợi nhuận hệ thống=tổng tiền nạp-% hoá đơn-tổng tiền rút


Nếu nhà giao dịch thua hết số tiền nạp (số dư của nhà giao dịch ít hơn phí tối thiểu của một giao dịch), và đối tác chưa đạt tới 50%, lợi nhuận còn lại của đối tác sẽ được tự động thêm vào số dư của đối tác.


Phần trăm của chương trình chia sẻ doanh thu được tính vào phút đầu tiên của tháng mới, tuỳ thuộc vào số liệu thống kê của tháng trước. Khi thực hiện tính toán, tỉ lệ cao nhất sẽ được lấy.

Số lượng Lượt nạp tiền lần đầu (FTD) lên đến 20 hoặc tổng tiền của tất cả FTD lên đến 1000$ - 50%

Số lượng FTD từ 21 đến 50 hay tổng tiền FTD từ 1000,01$ đến 5000$ - 52.5%

Số lượng FTD từ 51 đến 150 hay tổng tiền FTD từ 5000,01$ đến 10000$ - 55%

Số lượng FTD từ 151 đến 300 hay tổng tiền FTD từ 10000,1$ đến 20000$ - 60%

Số lượng FTD từ 301 đến 600 hay tổng tiền FTD từ 20000,01$ đến 30000$ - 65%

Số lượng FTD từ 301 hay tổng tiền FTD từ 30000,01$ - 70%


Phí trên mỗi hành động (CPA) - thanh toán cho lần nạp tiền đầu tiên

Ở tỉ lệ này, đối tác nhận tiền thưởng cố định* cho lần nạp tiền đầu tiên của nhà giao dịch đang hoạt động.

Nạp tiền từ 0 đến 20$ = 10$ CPA

Nạp tiền từ 21 đến 50$ = 30$ CPA

Nạp tiền từ 51 đến 100$ = 50$ CPA

Nạp tiền từ 101 đến 200$ = 100$ CPA

Nạp tiền từ 201 đến 400$ = 200$ CPA

Nạp tiền từ 401$ đến 500$ = 400$ CPA

Nạp tiền từ 501$  trở lên = 500$ CPA*Lợi nhuận được ghi có vào số dư của đối tác sau khi nhà giao dịch được hệ thống an ninh xác thực (thời hạn điều chỉnh tối đa là 14 ngày theo lịch, tính từ ngày nạp tiền).

**Nếu bạn muốn chọn biểu giá CPA, vui lòng liên hệ quản lý cá nhân của bạn.